ผู้อำนวยการโรงเรียน

 Pansak.jpg 

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

ออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์น่าสนใจ


วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์

 

               วิสัยทัศน์

 

                   “โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล”

 

                พันธกิจ

 

                   1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทาง (เหมาะสมตามศักยภาพนักเรียน)

 

                   2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่    พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

                   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

                   4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

                   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

                   6. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน

 

                ค่านิยม

 

                   มุ่งพัฒนาวิชาการ สืบสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ทำให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

                   โดยมีพฤติการณ์สืบเนื่องมาจากคติพจน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่า สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ หมายถึง ปัญญาคือลาภให้เกิดสุข และปรัชญาของโรงเรียนว่า

 

                             อันอำนาจใด ๆ ในโลกนี้            ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา

 

                    สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา                    ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี

 

                   ซึ่ง ม.ล.ปิ่น  มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้เป็นปรัชญาของโรงเรียนในคราวที่มาวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนนครสวรรค์

 

 

 

                   อัตลักษณ์

 

                   โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ (Academic School) และมุ่งสร้างให้นักเรียนมีความฉลาดอย่างสง่างาม (Smart) ซึ่ง SMART มาจาก

 

                   S   -  Scholarly        เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษา

 

                   M  -  Moral             เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

 

                   A   -  Appearance    เป็นผู้มีความสง่า

 

                   R   -  Relationship    เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์

 

                   T   -  Technology       เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

 

 

 

        ปรัชญา

                อันอำนาจใดๆ ในโลกนี้

                ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา

                สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา

                ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี

 

       คติพจน์

                สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ

                ปัญญาคือลาภให้เกิดสุข

 

     

คอมเมนต์   

0 #1 วีรยุทธ 2559-12-07 15:16
เป็นทรรศนะคติที ่ดีสำหรับการใช้ ชีวิตมากครับ เช็คผลบอลล่าสุด
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้

เมนูทั่วไป

ischool

km.png

งบประมาณ

alumni.png

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
751176