ผู้อำนวยการโรงเรียน

 Pansak.jpg 

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

ออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์น่าสนใจ


โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่ Thailand 4.0

    ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนครสวรรค์ “โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล” ซึ่งเรามียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นหลักเป้าหมายปลายทางของเรา กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและวัฒนธรรมประเพณี และยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผนวกกับศาสตร์ที่จะนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ศาสตร์ คือ ศาสตร์พระราชา เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักการทรงงาน  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ศาสตร์สากล เช่น SBM RBM PDCA R & D เป็นต้น และศาสตร์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้ง 3 ประการนี้ มาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จ

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จะปรับปรุง พัฒนาการจัดทำ SWOT ANALYSIS (วิเคราะห์องค์กร) และ O.D. (พัฒนาองค์กร) โดยการนำภาคีเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ในเรื่องต่อไปนี้
     1. ปรับปรุง พัฒนาการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในงาน 4 งาน โดยคิดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
     2. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ที่มุ่งเน้นนักเรียนสู่เป้าหมายสูงสุด “นักเรียน 4.0” คือ เป็นนักเรียนที่มีปัญญาเฉียบแหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่งดงาม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในความเป็นไทย เน้นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง

     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็น SMART TEACHER กล่าวคือ

        S : Skill : มีทักษะความรู้ ความสามารถในการเรียนการสอนและวิชาชีพของตนเอง การแสวงหาความรู้ การผลิต พัฒนาสื่อ วิจัยและพัฒนาที่องค์ประกอบที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง
        M : Management : มีความสามารถในการบริหารจัดการ
        A : Attitude : มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู เป็นครูมืออาชีพที่แท้จริง
        R : Resourse : มีแหล่งทรัพยากรความรู้ (KM)
        T : Technology : มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

     4. พัฒนานักเรียน ให้ฉลาดอย่างสง่างาม SMART STUDENT กล่าวคือ


        S  : Scholarly :เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นผู้รอบรู้ และ Solving : ทักษะในการ แก้ไขปัญหา
        M : Moral : มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
        A : Appearance และ Active : สง่างาม และกระตือรือร้น
        R : Relation : มีสัมพันธภาพที่ดี
        T : Technology : มีความสามารถ หาความรู้ และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
     5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน และบรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
     6. พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่าย และองค์กรต่าง ๆ ภายนอกของโรงเรียน
     7. พัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการวิจัยและพัฒนา (R & D)
    จากการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถนำไปสู่ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ สู่ “Thailand 4.0” ด้วยความ SMART ดังกล่าวข้างต้น นำมาซึ่งความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ในที่สุด ประชาชนคนไทยจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้สูงขึ้น สู่ประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมั่นคง เป็นธรรมเสมอภาค สามัคคีปรองดอง และมีความสุขที่สุดอย่างยั่งยืนนิจนิรันดร์

นายพันศักดิ์  ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้

เมนูทั่วไป

ischool

km.png

งบประมาณ

alumni.png

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
751181