ผู้อำนวยการโรงเรียน

 Pansak.jpg 

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

ออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์น่าสนใจ


ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครนักเรียน 2560

อุดมการณ์การทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

อุดมการณ์การทำงาน (Work Instruction)
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

 “งานคือเกียรติยศ”

ความมุ่งหวังของการทำงาน นั้นคือ การเดินทางไปสู่ความสำเร็จ  สมประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  “งานก็เสร็จ  คนก็สุข”  การทำงานบางครั้งก็สำเร็จ  บางครั้งก็ประสบปัญหา  อุปสรรค  ความล้มเหลว  ความผิดพลาด  ซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงของการดำเนินงานในชีวิตของข้าราชการ

การทำงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษานั้น  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในสัจธรรมดังกล่าว  อีกทั้งการทำงานนั้น  ต้องทำงานกับคนเป็นสำคัญ  จำเป็นอย่างยิ่งต้องทำความเข้าใจและรู้จักสามัญลักษณะของคน  เช่น  คนเกิดจากสังคม  การเลี้ยงดู  อบรม  การศึกษา  ท้องถิ่น  ความเป็นอยู่และลักษณะนิสัยไม่เหมือนกัน  คนจึงไม่เหมือนกัน  จะให้ทุกคนคิด  ทำในสิ่งที่เหมือนกันนั้นยาก  คนมีทั้งดีทั้งเลว  ไม่มีใครดี 100 % หรือเลว 100 %  เพียงแต่ว่าเราจะรู้จักเขาดีมากน้อยเพียงใด  ไม่ดูถูกเหยียดหยาม  ย่ำยี  ให้โอกาส  ให้กำลังใจ  ชื่นชม  ชี้แนะ  สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ  “ให้โอกาส  ให้อภัย  ให้กำลังใจ” แก่กัน   โดยเหตุดังกล่าวนี้  การเป็นผู้นำในสถานศึกษาที่ดี  จึงจำเป็นต้อง  “นำให้ทุกคน  ทำตามโดยไม่ต้องบอก”  ผู้นำที่เลวที่สุดคือ “ผู้นำที่ทุกคนเกลียดและกลัว”  ในฐานะที่กระผมมาเป็นผู้นำการศึกษาในโรงเรียนนครสวรรค์  กระผมจะนำโรงเรียนนครสวรรค์พัฒนาไปสู่ความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองก่อน  แล้วไปพัฒนาคนอื่น ๆ และสิ่งอื่น ๆ ต่อไป

การพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จของกระผม
โดยมี Road map ดังนี้

1. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความเข้าใจในงาน  ในหน้าที่ของตนเอง
2. เข้าใจลักษณะพื้นฐานของคน  โดยเฉพาะผู้ร่วมงานให้มากที่สุด
3. พัฒนาบุคลิกภาพด้านกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตใจ ให้มีทักษะการเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำ (Leadership)
4. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างมีระบบ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินงาน (T=Training , C=Coaching , S=Supervision) บูรณาการการปฏิบัติงานด้วยหลัก 2 : 3 : 4 : 3

     2 : ความรู้ คู่ คุณธรรม
     3 : ความพอเพียง ความมีเหตุมีผล และความมีภูมิคุ้มกัน
     4 : สังคม วัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจารีตประเพณี    
     3 : ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

5. พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

 ด้วยเหตุผลและหลักการดังกล่าว  จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ดังนั้น กระผมจึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ  จูงใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวให้ได้

สวัสดี
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มุมสมาชิก

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
646596