ผู้อำนวยการโรงเรียน

 Pansak.jpg 

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

ออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์น่าสนใจ


อุดมการณ์การทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

อุดมการณ์การทำงาน (Work Instruction)
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

 “งานคือเกียรติยศ”

ความมุ่งหวังของการทำงาน นั้นคือ การเดินทางไปสู่ความสำเร็จ  สมประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  “งานก็เสร็จ  คนก็สุข”  การทำงานบางครั้งก็สำเร็จ  บางครั้งก็ประสบปัญหา  อุปสรรค  ความล้มเหลว  ความผิดพลาด  ซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงของการดำเนินงานในชีวิตของข้าราชการ

การทำงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษานั้น  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในสัจธรรมดังกล่าว  อีกทั้งการทำงานนั้น  ต้องทำงานกับคนเป็นสำคัญ  จำเป็นอย่างยิ่งต้องทำความเข้าใจและรู้จักสามัญลักษณะของคน  เช่น  คนเกิดจากสังคม  การเลี้ยงดู  อบรม  การศึกษา  ท้องถิ่น  ความเป็นอยู่และลักษณะนิสัยไม่เหมือนกัน  คนจึงไม่เหมือนกัน  จะให้ทุกคนคิด  ทำในสิ่งที่เหมือนกันนั้นยาก  คนมีทั้งดีทั้งเลว  ไม่มีใครดี 100 % หรือเลว 100 %  เพียงแต่ว่าเราจะรู้จักเขาดีมากน้อยเพียงใด  ไม่ดูถูกเหยียดหยาม  ย่ำยี  ให้โอกาส  ให้กำลังใจ  ชื่นชม  ชี้แนะ  สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ  “ให้โอกาส  ให้อภัย  ให้กำลังใจ” แก่กัน   โดยเหตุดังกล่าวนี้  การเป็นผู้นำในสถานศึกษาที่ดี  จึงจำเป็นต้อง  “นำให้ทุกคน  ทำตามโดยไม่ต้องบอก”  ผู้นำที่เลวที่สุดคือ “ผู้นำที่ทุกคนเกลียดและกลัว”  ในฐานะที่กระผมมาเป็นผู้นำการศึกษาในโรงเรียนนครสวรรค์  กระผมจะนำโรงเรียนนครสวรรค์พัฒนาไปสู่ความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองก่อน  แล้วไปพัฒนาคนอื่น ๆ และสิ่งอื่น ๆ ต่อไป

การพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จของกระผม
โดยมี Road map ดังนี้

1. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความเข้าใจในงาน  ในหน้าที่ของตนเอง
2. เข้าใจลักษณะพื้นฐานของคน  โดยเฉพาะผู้ร่วมงานให้มากที่สุด
3. พัฒนาบุคลิกภาพด้านกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตใจ ให้มีทักษะการเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำ (Leadership)
4. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างมีระบบ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินงาน (T=Training , C=Coaching , S=Supervision) บูรณาการการปฏิบัติงานด้วยหลัก 2 : 3 : 4 : 3

     2 : ความรู้ คู่ คุณธรรม
     3 : ความพอเพียง ความมีเหตุมีผล และความมีภูมิคุ้มกัน
     4 : สังคม วัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจารีตประเพณี    
     3 : ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

5. พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

 ด้วยเหตุผลและหลักการดังกล่าว  จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ดังนั้น กระผมจึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ  จูงใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวให้ได้

สวัสดี
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้

เมนูทั่วไป

ischool

km.png

งบประมาณ

alumni.png

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
751192